ada_yaz

Meral Akbaş- Özge Kelekçi yürütücülüğünde 14 Haziran Pazartesi günü başlayacak. 

1. Hafta

Hatırlamanın Fenomenolojisi

Bu ilk haftada, ilerleyen atölyelerde Türkiye bağlamında bireysel/toplumsal/kolektif hafızaya dair açımlanacak, örnek vakalar yoluyla tartışmaya açılacak temel kavramlara dair bir tartışma yürütülecektir.

 2. Hafta

Hafıza Mücadeleleri

Bu hafta, hegemonik anlatı ve hafızalarla karşı anlatı ve hafızalar arasındaki günlük/gündelik ve sürekli mücadele üzerine açacağımız tartışmanın alanını Türkiye’ye doğru çekerek, AKP rejiminin görmezden gelen, üstünü örten, yıkan, silen, tahrip/deforme/manipüle eden, yeniden kuran farklı hafıza yönetim stratejilerini ve “anlık” bile olsa “oyunu bozan”, iktidar şiddetinin bu farklı biçimlerini yerinden oynatan, kesintiye uğratan, geçersizleştiren, çoğu zaman yeni bir ses/dil/beden/görüntü/mekân/duygulanım yaratan karşı hafızaları, karşı anlatılar ve performansları bir arada tartışmayı hedefliyoruz.      

 3. Hafta

Hatırlamanın Çelişkili Halleri

Atölyenin üçüncü haftasında, hafızanın tutulması, biriktirilmesi, toplanması, sergilenmesi üzerine Türkiye ölçeğinde bir tartışma yürütmek ve daha sonra bu tartışmaya karşı arşivi, adli estetik ve mimarlık araştırmalarını, dijital hafızalaştırma çalışmalarını da dahil ederek bu yeni karşı-hafızalaştırma deneyimlerinin sağaltma potansiyellerini görünürleştirmek ve bu yolla hafıza ile adalet arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirmek istiyoruz.

 4. Hafta

Eşyaya Değen, Eşyayı Değiştiren, Eşyada Biriken, Eşyadan Kalan

Gaston Bachelard’ın “eşyayı açan ve onun içinde dünyalar keşfeden” yaklaşımını da takip ederek, biz bu hafta Türkiye tarihinden bazı eşyalar seçerek onları aralamayı, açmayı, içlerine bakmayı, gündelik hayata ait, çoğu zaman sabit ve durağan görünen, “bir köşede hareketsizce ve sessizce duran” eşyaların hafızalarını, birbirine bağladıklarını, şiddet, acı, yas biriktiren ve bazen de direnişi ve ayakta kalma imkânlarını hatırlatan dünyalarını görünürleştirmeyi deneyeceğiz.   

 5. Hafta

Sesler/Sessizlikler

Bu hafta, sesin, sesin aldığı farklı biçimlerin, mırıltıların, gürültülerin, çığlıkların, sessizliğin; sözün, dilin, hafızanın yok sayıldığı, hafıza aktarımının yasaklandığı zamanlarda nasıl ve hangi yollarla, hangi biçimlerde karşı-hafıza alanları yarattıklarını tartışmak için bir başlangıç yapacağız.

 6. Hafta

Gelecek: Hayaller, Hayaletler…

Atölyemizin bu son haftasına, işaret ettikleri gerçek kabul görmüyor, görmezden geliniyor olsa da, ya da “gerçek kadar gerçek” görünmeseler de, hayalleri, rüyaları, masalları, kâbusları, karabasanları, hayaletleri davet edeceğiz; rüyaların, kâbusların, hayaletlerin göründüğü anları, bu anların anlatıcılarını dinleyeceğiz.

Ali Yalçın Göymen yürütücülüğünde 12 Haziran Cumartesi günü başlayacak.

1. Hafta

Kriz kavramını değerlendirecek, neoliberalizmin “garip ölümsüzlüğünün” neden olduğu toplumsal tutunum krizini tartışacağız.

2. Hafta

İçinde yaşadığımız koşulları “gerçek tahakküm” kavramı çerçevesinde tartışacak ve bu döneme ait yabancılaşma biçimlerini tartışacağız.

3. Hafta

Otoriterleşme fenomenini inceleyeceğiz.

4. Hafta

Pandeminin yarattığı/ortaya çıkardığı siyasal ve toplumsal sorunları tartışacağız.

5. Hafta

Son dönemde ABD, Hindistan, Türkiye ve Kolombiya’da gözlemlediğimiz toplumsal hareketlilikleri değerlendireceğiz.   

6. Hafta

Ülke örneklerine devam edecek; toplumsal tutunum krizini kapitalizmin ötesini hedefleyen bir paradigma ile aşmanın yollarını tartışacağız.


Fuat Özdinç yürütücülüğünde 11 Haziran Cuma başlayacak.

1.Hafta

İlk atölyede temel kavram seti ortaya konacak ve tarihsel açıdan sömürgecilik/ler açıklanacaktır. 

2. Hafta

Ulusal kurtuluş hareketleri ve sonrasındaki dekolonizasyon süreci, kuramcıların tartışma eksenlerinde ortaya konacaktır.

3. Hafta

Afrika Kuramcılarına ve onların tartışmalarına değinilecektir. Fanon özellikle tartışılacaktır.

4. Hafta

Said ve oryantalizm tartışmaları serimlenecektir. 

5. Hafta

Marksizm ve Postkolonyalizm ilişkisi gündeme getirilecektir. Hem Marks’ın sömürgecilik tartışmalarındaki yazıları hem de marksistlerin eleştirileri ortaya konacaktır. 

6. Hafta

Çağdaş postkolonyalizm tartışmaları önemli isimlere odaklanarak açıklanacaktır. 


Can Şeker yürütücülüğünde 10 Haziran Perşembe başlayacak.

1. Hafta

Genel anlamda modern İran tarihi (1800’lerden günümüze), İran, İslam ve Kapitalizm döngüleri üzerinden ele alınacaktır (İran için belirtilen zaman aralığı Türkiye ile mukayeseli tartışılacaktır). Buradan hareketle, İran’daki toplumsal sınıflar genel hatlarıyla tanımlanacak ve Soğuk Savaş öncesi sonrasıyla önce toplumsal hareketler daha sonra yeni toplumsal hareketlerin genel özelliklerine değinilecektir. Bu bağlamda, İran ve Türkiye’de 1990’lar sonrası insan hakları mücadelesi genel hatlarıyla konu edinilecektir. 

2. Hafta

İran’da Humeyni ve Post-Humenyni Döneminde ortaya çıkan toplumsal hareketlerin benzerlikleri ve farklılıkları temelinde, 2009 Yeşil Hareketin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik arka planı tartışılacaktır.

3. Hafta

Üçüncü haftada, Yeşil Hareketi ortaya çıkaran toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmeler, bu hareketin temel amaç ve hedefi, hareketin asıl sürdürücüsü olan sınıfların kimler olduğu ele alınacaktır.

 4. Hafta

2009 sonrasında İran’da ortaya çıkan gösterilerin (2018, 2020 vb.) ulaştığı düzeyle Türkiye’de Gezi ve 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Türkiye’de yeni bir toplumsal hareketin ortaya çıkma potansiyeli teması işlenecektir.

5. Hafta

İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgesel güç mücadeleleriyle (Yeni Osmanlıcılık, Pers/Şii İmparatorluğu iddiaları vb.) yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkması arasındaki korelasyona dair öneriler ele alınacaktır.

6. Hafta

İlk beş haftanın genel bir özeti yapıldıktan sonra dersi takip edenlerden İran ve Türkiye’de ortaya çıkması muhtemel toplumsal hareketlerin hangi toplumsal sınıflara dayanabileceği üzerine fikir yürütmeleri istenecektir.


Demet Bolat yürütücülüğünde 9 Haziran Çarşamba günü başlayacak.

1. Hafta

İlk hafta müşterekler literatürüne genel bir bakış atacağız ve farklı yaklaşımları tanıyacağız.

2. Hafta

 İkinci hafta müştereklere kurucu bir politik zemin olarak yaklaşmanın imkanlarını tartışacağız.

3. Hafta

 Üçüncü hafta müşterek, emek ve mülkiyet arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışacağız.

 4. Hafta

Dördüncü hafta müşterekleri toplumsal cinsiyet perspektifiyle birlikte tartışacağız. 

 5. Hafta

Beşinci hafta Türkiye’de müşterekler politikası ve müştereklerin savunusuna odaklanacağız. 

6. Hafta

Altıncı derste müşterekler etrafında örülebilecek duygu ve öznellik politikası üzerine tartışacağız. Ardından atölyenin değerlendirmesini yapacağız.


Erdoğan Boz yürütücülüğünde 8 Haziran Salı günü başlayacak. 

1. Hafta

Kültür kavramı ve bu kavram etrafında çeşitlilik, çoğulluk gibi kavramları tartışacak, farklı siyasal perspektiflerden bu kavramların tam olarak ne ifade ettiğini ele alacağız.

2. Hafta

Bireysel ve kolektif haklar bağlamında kültürel haklar konusunu tartışacak, kültürel hakların kolektif kullanımının kültürel grup içinde yaratabileceği gerilimler ve hak ihlalleri ile bireysel kullanımının yol açabileceği açmazları değerlendireceğiz.

3. Hafta

Osmanlı’dan Erken Cumhuriyet Dönemine kültürel çeşitlilik ve kültürel hakları tarihsel bir perspektif içinde ele alacağız.

4. Hafta 

Türkiye’de 1990’lara kadar tek parti sonrası dönemde kültürel hakların nasıl ele alındığını tartışacağız.

5. Hafta 

1990’lardan günümüze kadar Türkiye’de kültürel haklar konusunu ele alacağız.

6. Hafta 

Liberal ve eşitlikçi çoğulculuk anlayışları bağlamında Türkiye’de farklı kültürlerin birlikte var olabilmesinin koşullarını ve farkı olasılıkları tartışacağız.