Taşra kavramı, Osmanlı devlet teşkilatında İstanbul dışındaki mekanlar için kullanılıyordu. Zaman içinde bu kavram bir olguya dönüştü ve sosyal bilimlerden siyasete, edebiyattan sinemaya Türkiye düşünce tarihinde tartışılan bir mefhum oldu. Küreselleşme ve yerelleşme politikaları ile canlanan bu tartışmalar, AKP iktidarı ile birlikte hegemonya bağlamı da kazandı. Bu atölyede Türkiye’deki taşra tartışmalarının, etimolojisinden başlayarak siyaset, sosyal bilim, edebiyat ve sinema alanlarına nasıl konu edildiğini değerlendireceğiz.


Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de  iç ve dış göçlerin artmasıyla birlikte, farklı ulusal ve etnik kökenlerden çok kültürlü bir nispi artı nüfus meydana gelmiştir.   Nispi artı nüfus, bir yandan güvencesiz ve ucuz iş gücü haline gelirken, bir yandan da toplumsal dışlanma ile birlikte kendi geçim çarelerini enformel sektörde oluşturmaktadır.